Age Breakdown Countries 2010 Estimates-alphabetized